Return of the 18 Bronzemen

From The Grindhouse Cinema Database

Return of the 18 Bronzemen (1976, HK) is a Martial Arts film directed by Joseph Kuo. Preceded by The 18 Bronzemen and Followed by The 8 Masters

Return18bronzemen p.jpg

Main Details

 • Released in 1976
 • Color
 • Aspect Ratio: (2.35:1)
 • Production Co: Hong Hwa Motion Picture Company
 • Directed by Joseph Kuo
 • Starring: Lingfeng Shangguan, Tin Peng, Carter Wong, Pao-San Chang, Ting Chao, Chiu Chen, Chien Chin, Kang Chin, You Min Ho, Fei Lung Huang, Kuan Hsiung Huang, Hua Lang Hung, Luo Hui Shaw, Chien Tsao, Ho Wu, Kuei Yu Yang, Chung Yen, Fung Yue, Shen Yuen

Also Known As

 • 18 Bronzemen II
 • Die Rückkehr der 18 Bronze-Kämpfer (Germany)
 • Master Samouraï
 • Yong zheng da po shi ba tong ren (China)
 • Yung jing daai poh sap baat tung yan (China)
Newsletter
 • Grindhouse Database Newsletter
 • Exploitation books
 • Kung fu movies
 • Giallo BluRay