Koichiro Uno's Dirty Sisters' Barber Shoppe

From The Grindhouse Cinema Database

Koichiro Uno's Dirty Sisters' Barber Shoppe (1983, Japan) is a Roman Porno film directed by Shun Nakahara.
Koichiri Uno BS.jpg

Koichiri Uno BS (1).jpg

Koichiri Uno BS (2).jpg

Main Details

 • Released in 1983
 • Colour
 • 69 min
 • Nikkatsu
 • Directed by Shun Nakahara
 • Assistant Director: Hiroyuki Nasu.
 • Art Direction by Yoshie Kikukawa
 • Cinematography by Masaru Mori
 • Edited by Shinji Yamada
 • Written by Chiho Katsura and Makoto Naito
 • Produced by Yoshiteru Yuuki
 • Starring: Mai Inoue, Nami Misaki, Yuki Yoshizawa, Ryoichi Kusanagi, Shuntaro Tamamura

Also Known As

 • Uno Koichiro no shimai riyoshitsu
Newsletter
 • Grindhouse Database Newsletter
 • Exploitation books
 • Kung fu movies
 • Giallo BluRay